Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API): Riêng quý IV, API đạt 45,71 tỷ đồng doanh thu và 48,66 tỷ đồng LNST.

Lũy kế cả năm 2010, API đạt 54,19 tỷ đồng LNST tương đương EPS đạt 2.031 đồng. Có thể nói, LNST cả năm 2010 của API ảnh hưởng nhiều bởi quý IV khi LNST quý IV chiếm tới 89,8% LNST cả năm 2010. So với mức 6,1 tỷ đồng LNST cả năm 2009, LNST năm 2010 tăng mạnh. Tuy nhiên, so với kế hoạch 120 tỷ đồng LNST trong bản công bố thông tin lúc niêm yết, kết thúc quý IV, API mới hoàn thành 45,16%.

Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến (BHV): Riêng quý IV, BHV đạt 19,84 tỷ đồng doanh thu và 1,47 tỷ đồng LNST.

Lũy kế cả năm 2010, BHV đạt 2,66 tỷ đồng LNST, giảm mạnh so với mức 11,62 tỷ đồng LNST năm 2009.

Lộc Anh Theo HNX