16 cơn bão vào Biển Đông năm 2017

Nhờ đâu bão Tembin lệch hướng, suy yếu nhanh? Cơn bão số 12 tàn phá nặng nề như thế nào? Sau bão số 10, chỉ lo cái ăn còn khó...